Speciálně pedagogické vyšetření

Speciálně pedagogická diagnostika je zaměřena na posouzení aktuální úrovně školských dovedností a kvality percepčních funkcí dítěte v případě podezření na závažnější oslabení (nerovnoměrný vývoj, specifické vývojové poruchy učení či chování,…). Velmi často je realizováno současně s psychologickým vyšetřením.

Speciálně pedagogické vyšetření trvá 1,5 – 2 hodiny, záleží na charakteru obtíží a pracovním tempu dítěte.

Psychologické vyšetření

Je zaměřené na posouzení rozumových předpokladů moderními, strukturovanými testy. Test trvá 1- 2 hodiny, dle potřeby jsou zařazeny relaxační přestávky. Dle výsledků zařazujeme další zkoušky zaměřené např. na diagnostiku koncentrace pozornosti a další specifické předpoklady. Dokážeme posoudit osobnostní stránku dítěte Vše po vzájemné dohodě se zákonnými zástupci a dítětem.

Co čeká Vaše dítě?

Vaše dítě by mělo vědět, že

  • problémem je čtení, chyby v psaní, nepozornost…, ale ne dítě samotné
  • do poradny nejde za trest nebo proto, že by bylo „hloupé“, ale jdete společně pro pomoc, radu, popovídat si, pracovat podobně jako ve škole a možná si i trochu pohrát…
  • do poradny chodí mnoho dětí z různých důvodů (a některé právě s takovým trápením jako má ono samo)

Věnujeme se zjišťování silných stránek dítěte i oslabených oblastí. Preferujeme individuální přístup v prostředí klidné a bezpečné atmosféry.

Co si s sebou přinést na vyšetření?

K urychlení rozhodování a stanovení vhodné péče jsou vítané:

  • zprávy z jiných odborných vyšetření (kopie předchozí zprávy z vyšetření psychologického, neurologického, psychiatrického, logopedického,…)
  • ukázky prací dítěte z domácího prostředí i ze školy (sešity, vypracování drobných úkolů či pracovních listů apod.)
  • doporučujeme vzít pro dítě  pití, případně malou svačinu

Co je výstupem vyšetření?

Rodič je v závěru vyšetření seznámen s jeho výsledky. Součástí jsou doporučení a vysvětlení metod podpory a rozvoje v domácím prostředí. V případě obtíží lze domluvit systematické vedení dítěte. Z vyšetření je možné zhotovit písemnou zprávu se stanovením podpůrných opatření 1. stupně jako podklad pro vytvoření plánu pedagogické podpory ve škole.

Naše písemné odborné zprávy s doporučením pomáhají klientům, zákonným zástupcům i odborníkům ve školách, ale nenahrazují odborná doporučení školských poradenských zařízení.